របាយកាណ៍ទូទៅ

គណបក្សភ្លើងទៀន បានប្រកាសថា ការឃុំខ្លួន និងចាប់ខ្លួនលោក ថាច់ សេដ្ឋា គឺជារឿងត្រឹមត្រូវតាមនិតិវិធីច្បាប់នៅកម្ពុជា មិនពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយនោះទេ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *