ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត កៅ គឹមហួន អគ្គលេខាធិការអាស៊ាន អញ្ជើញចូលរួមពិសាបាយការងារថ្ងៃត្រង់ជាមួយអ្នកចូលរួមវេទិកាយុវជនពិសេស

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត កៅ គឹមហួន អគ្គលេខាធិការអាស៊ាន អញ្ជើញចូលរួមពិសាបាយការងារថ្ងៃត្រង់ជាមួយអ្នកចូលរួមវេទិកាយុវជនពិសេស ដែលរៀបចំដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌ជប៉ុន នាថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ក្នុងទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន ដែលនៅក្នុងឱកាសនោះ ភាគីទាំងអស់បានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈលើការចូលរួម និងតួនាទីរបស់យុវជនអាស៊ាន-ជប៉ុន នៅក្នុងការរៀបចំអនាគត នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងភាពជាដៃគូអាស៊ាន-ជប៉ុន ជាពិសេសក្នុងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋ និងវិស័យយុត្តិធម៌។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *