ព័ត៌មានកីឡា

វៀតណាម ឈ្នះមេដាយមាស និងប្រាក់ ខណៈថៃឈ្នះមេដាយសំរឹទ្ធ សម្រាប់កីឡាលើកទម្ងន់ ប្រភេទទម្ងន់ ៥៤គីឡូក្រាម

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *